Stijnis Juweliers in Emmen en Assen

Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden & Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)

ARTIKEL 1 -DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van eenberoep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product.Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanboddoet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product. Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzakeeen Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via eendoor de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik isgemaakt van technieken voor communicatie op afstand.Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen enaanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie vangenoemde goederen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer ende Consument.

ALGEMEEN

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronischuitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – vankracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:

a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of eenniet-vast overeengekomen prijs is
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijkeleveringsdatum is

ARTIKEL 4 – DE PRIJS
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzijpartijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordtovereengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welkefactoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóórde aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen eenwijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeen­gekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomstals ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wetvoortvloeien.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van deOndernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indiendit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van eenelektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan deConsument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch teworden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijkeof elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echterniet nietig.

ARTIKEL 6 – DE BETALING
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeen­gekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalenvolgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijnvastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling vanten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 7 – DE AFLEVERING EN DE LEVERTIJD
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemeralsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagtmaximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alleredelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen(bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeen­gekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht opnakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst deOvereenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN –OVERDRACHT
De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledigheeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij inverband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden(conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan deOvereenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dathet Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerkinggenomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzondergebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goedvakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemerniet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 – GARANTIES
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardigingvan sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid vangebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparatiesgarandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden deafwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangenonderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrek­kige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht opkosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van deOvereenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van deProducten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aanzorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van ver­anderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht.Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los vanhetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegevenhandelsgarantie.

ARTIKEL 11 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomtmag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichtingopschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschortingslechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als deConsument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartijbevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haargeringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – NIET-TIJDIGE BETALING EN VESTIGEN VAN ZEKERHEID
1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. DeOndernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinneringen geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst vandeze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nogsteeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente inrekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenalsde redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van hetbetreffende Product.

3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering vaneen Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunstevan de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hijaan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.

4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum nietvolledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud,ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan,heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot open-bare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnende voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven inartikel 17. De Ondernemer zal de Consument;

a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens driemaanden) of

b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijnof wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welkereden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regi­onaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbareverkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadatde daarin genoemde termijn is verstreken.

5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragendan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de ver­koop van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgtwordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die hetgevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen ofvoor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen diedoor hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die doorde Consument zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door deConsument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgeslotenaansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake isvan opzet, grove schuld of de koop van een Product.

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid vande Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullendeverzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Productniet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consumentdient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificatiesvan het Product.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden diehet gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van eenoverval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- ofkostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuelenadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien opschade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding inaanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade diedoor een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

OVEREENKOMST OP AFSTAND

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ EEN OVEREENKOMST OPAFSTAND
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatieverstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen opde Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstandontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet isbevestigd door de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenenvan de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft ge­daan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzijde vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument ende Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op af­stand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomstop afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer deConsument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel(aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuelerechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijnovereengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd magworden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maaktvan de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consumenthiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbindingvan de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppeldefinanciering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder gevalwordt vermeld:

I het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;II dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten vanretourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;

III de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument dekoopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derdeop grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde;

IV het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer; V de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service; VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst

een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van debedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadathij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Onder­nemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kostenin rekening brengen.

REPARATIE, ONDERHOUD, ONTWERP EN VERVAARDIGING

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ REPARATIE,ONDERHOUD, ONTWERP EN VERVAARDIGING
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp envervaardiging van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgaveverlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijnwaarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegevenprijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer eenvaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer ende adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde demeer-kosten te bespreken indien:

a. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meerdan € 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnendrie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd deOvereenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemervoor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUELE EIGENDOM
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor inaanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van deOndernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van deOndernemer, is niet toegestaan.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

ARTIKEL 17 – KLACHTEN EN BEMIDDELINGSREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijkomschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kantot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot eenvoor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijnklacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904, 2270 AXVoorburg, tel. 070 386 62 48 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klachtis voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspogingniet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kande Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissiebinnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot eenoplossing heeft geleid.

ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of deuitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemerte leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door deConsument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij deGeschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno­men, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingedienden vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Eengeschil ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid doorde ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het BemiddelingsbureauSieraden en Uurwerken is opgelost.

3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk driemaanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig teworden gemaakt.

4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencom­missie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemereen geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij deConsument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmeeakkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na hetverstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingenvan het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillen­commissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend adviesHet reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissieis bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19A – NAKOMINGSGARANTIE NJU
1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de Onder­nemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechtervoor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindendadvies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruitdat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag totmaximaal € 10.000,-. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies,wordt het maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aanvoor het meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zalvervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoeningaan de consument.

3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve vanhet in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aande daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retour­nering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),van één van de volgende situaties sprake is:

-aan het lid is surséance van betaling verleend;

-het lid is failliet verklaard

-de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voordeze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsre­gister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijkkan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19B – NAKOMINGSGARANTIE VGZ
De leden van de VGZ dienen op eerste verzoek tot genoegen van de Stichtingper te behandelen geschil in de vorm van een geldsom een garantie teverstrekken hetzij door het verstrekken van een bankgarantie volgens hetmodel van de Stichting hetzij een zodanig bedrag aan de Stichting te betalendat tot genoegen van de Stichting kan dienen als zekerheid voor de nakoming

van de uitspra(a)k(en) van de Commissie. Bij in gebreke blijven daarvan zal deVGZ op eerste verzoek van de Stichting overgaan tot het met onmiddellijkeingang beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemer van de VGZ.De behandeling van het geschil kan worden gestaakt bij gebreke van hetverstrekken door de ondernemer van de zekerheidstelling van de nakomingvan de uitspraken.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 20 – AFWIJKING
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 – WIJZIGING
De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 22 – OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING OP NIET-CONSUMENTEN
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen diehandelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemereen Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moetworden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelendin de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemerbevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/ofte leveren (business-to-business).

Deze Algemene Voorwaarden van de NJU/VGZ zijn tot stand gekomen inoverleg met de Consumentenbond in het kader van de CoördinatiegroepZelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werkingper 1 januari 2011.